Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen die CrossFit de
Loods doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van CrossFit de Loods wordt
aangeduid als het lid.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen CrossFit de Loods en het lid gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 
Artikel 2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
2.2 Als het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger te worden ondertekend.
2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.
 
Artikel 3. Duur en beëindiging
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand. In deze periode is
het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te
verlagen.
3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1)
kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde
duur voortgezet.
3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.
3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de
nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Het
lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail
aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te
geschieden. CrossFit de Loods is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
plaats te vinden.
3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, in geval een langdurige blessure en voor en/of na
een bevalling, kan het lid CrossFit de Loods vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te
zetten (= bevriezen). Een pauze kan worden ingelast voor een minimum van één
kalendermaand. Een pauze kan worden aangevraagd per e-mail, uiterlijk voor de 15e van de
voorgaande maand. (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op
restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 
Artikel 4. Prijs en prijswijziging
4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 CrossFit de Loods heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een
prijswijziging wordt door CrossFit de Loods één maand voorafgaand aan haar leden

medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na
bekendmaking te ontbinden.
4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het
prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen
terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij
de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 
Artikel 5. Verplichtingen van het lid
5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of
telefoonnummer direct aan CrossFit de Loods mede te delen.
5.2 Het lid houdt zich aan de door CrossFit de Loods gegeven instructies en volgt de
aanwijzingen van de door CrossFit de Loods aangestelde medewerkers op. Het niet naleven
van deze verplichting door het lid geeft CrossFit de Loods het recht om de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
 
Artikel 6. Betaling
6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid toestemming voor automatische
incasso van het lidmaatschapsgeld.
6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van
automatische incasso rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso
niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens
wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het
lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een
schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00
administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande
post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.
6.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is CrossFit de Loods bevoegd om
de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende
kosten worden op het lid verhaald.
6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan
CrossFit de Loods verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als
de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse
termijn(en), direct en ineens opeisbaar. CrossFit de Loods heeft het recht om het totaalbedrag
door middel van automatische incasso te incasseren.
6.5 CrossFit de Loods heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te
weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
6.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet
toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid
een door CrossFit de Loods ondertekende verklaring omtrent het opschorten van
betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij CrossFit de Loods te
worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van
CrossFit de Loods.
6.7 CrossFit de Loods behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin
opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van
lidmaatschapsgeld leiden.
6.8 De door het lid verschuldigde abonnementskosten, voor het gebruik van de faciliteiten van
CrossFit de Loods, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden buiten de macht van
CrossFit de Loods liggen, niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet
worden gerestitueerd. 

6.10 Indien CrossFit de Loods haar faciliteiten slechts deels aan het lid kan aanbieden
vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door het lid zijn gedaan niet
gerestitueerd. CrossFit de Loods heeft het recht om tijdens een periode van sluiting wegens
overheidsbeperking een nieuw (vergelijkbaar) buiten- en onlineabonnement aan te bieden aan
het lid. Deze abonnementsvorm is geldig zo lang CrossFit de Loods haar faciliteiten niet of
slechts deels binnen kan aanbieden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden zo spoedig
mogelijk de faciliteiten van CrossFit de Loods weer volledig aangeboden, en wordt het
oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervalt de vervangende abonnementsvorm.
Gedurende een periode, waarin een beperking tot binnen sporten opgelegd door de overheid,
heeft CrossFit de Loods het recht om de abonnementskosten van het lid te blijven incasseren
volgens het op dat moment afgesloten abonnement door het lid.

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Het lid zal CrossFit de Loods en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig
vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
7.2 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s
met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht
uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten
van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar
worden gedragen.
7.3 CrossFit de Loods is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan CrossFit de Loods toe te rekenen
tekortkoming. De aansprakelijkheid van CrossFit de Loods is beperkt tot het bedrag waarvoor
CrossFit de Loods aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
7.4 CrossFit de Loods is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen,
voor zover CrossFit de Loods maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of
vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel
uitgesloten. Het lid zal CrossFit de Loods en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig
vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woords.
7.5 Het lid is tegenover CrossFit de Loods aansprakelijk voor schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.
 

Artikel 8. Klachten
8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan
CrossFit de Loods kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg
hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.
Artikel 9. Wanprestatie en overmacht
9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor CrossFit de Loods en dienst zich
akkoord te verklaren met deze regels door op het inschrijfformulier de akkoordverklaringen
aan te kruisen en het formulier te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere
activiteit met CrossFit de Loods de overeenkomstig de huisregels te gedragen.
9.2 Bij misdraging van het lid, of een ander persoon dan het lid van CrossFit de Loods,
waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd het lid c.q. de

desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit de Loods eenzijdig
op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 
Artikel 10. Lessen
10.1 De abonnementsvormen van CrossFit de Loods zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus.
Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen
mee te nemen naar de daaropvolgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of
compensatie in welke vorm dan ook.
10.2 CrossFit de Loods behoudt zich het recht om haar openings- en lestijden te wijzigen.
10.3 De lessen van CrossFit de Loods zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende
feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden
gemaakt via e-mail en zal in de box opgehangen worden. Er bestaat geen recht op restitutie of
compensatie in welke vorm dan ook.
10.4 CrossFit de Loods behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in
verband met een naar het oordeel van CrossFit de Loods te gering aantal deelnemers,
vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit
de Loods te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm
dan ook.
10.5 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit de Loods zal CrossFit de
Loods geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale
voortgang van de lessen.
 
Artikel 11. Voorwaarden Personal Training
11.1 Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij
zich 12 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Als het lid zich niet op tijd
afmeldt kan de training in rekening worden gebracht.
11.2 Als het lid om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van
CrossFit de Loods, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen
minimaal 12 uur van tevoren schriftelijk te worden geannuleerd. (Per e-mail, WhatsApp,
SMS). Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is CrossFit de Loods gerechtigd om de
kosten voor de afspraak volledig bij het lid in rekening te brengen. Indien CrossFit de Loods
door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, wordt in
samenspraak met het lid een nieuwe afspraak ingepland.
11.3 CrossFit de Loods is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van
schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
11.4 Een Personal Training bij CrossFit de Loods duurt 60 minuten.

Scroll naar boven